UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt.
Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of
van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s,
gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn
opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Uw behandelaar doet zijn/haar uiterste best om uw privacy conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen
genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging
voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website
www.acupunctuur.nl
Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en
waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang
tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.
Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres)
wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld
afspraken maken, factuur/nota verstrekken).
Voor de details van ons Privacybeleid:
zie bijgevoegd document privacybeleid
Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens
gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

 

PRIVACYBELEID
Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing
zijn.
Frencis Fransen
Praktijk voor Traditionele Chinese Acupunctuur
Ericaweg 6
5766 PL Griendtsveen